ANTIK LIPTOV - Pavel Haluška, predaj antik starožitnostiAntikLiptov na Facebooku
0.

Vážený zákazníci,

radi by sme vás informovali o Obchodných podmienkach antikliptov.com, ktoré nadobudli účinnosť dňa 01.10.2011.

Pozorne si prečítajte Obchodné podmienky. Nájdete v nich užitočné informácie o spôsobe a podmienkach nákupu, či predaja starožitností a umeleckých diel na www.antikliptov.com

V prípade otázok, budeme radi, ak nám napíšete.

1.
 • Internetový obchod Antikliptov.com je automatizovaný systém ponuky jedinečných originálov výtvarného umenia a exkluzívnych starožitností, prebiehajúci formou priameho alebo internetového predaja.
 • Patrí medzi najnavštevovanejšie, renomované internetové obchody zamerané na starožitnosti a výtvarné umenie na Slovensku.
 • Jeho cieľom je slúžiť nielen zberateľom, investorom a obchodníkom s umením, ale aj laickej verejnosti a milovníkom umenia a starožitností.
 • Antikliptov.com poskytuje bezplatné poradenstvo uznávaným znalcom, v oblasti nákupu a predaja starožitností a umeleckých diel
 • Kúpu starožitností a výtvarného umenia realizuje troma spôsobmi: priamym odkúpením, sprostredkovaním formou komisionálneho predaja, sprostredkovaním predaja prostredníctvom prenájmu reklamného baneru

Majiteľom a prevádzkovateľom internetového obchodu Antikliptov.com je Starožitnosti - Pavel Haluška, renomovaný obchodník a znalec starožitností, umeleckých diel a majiteľ predajne Starožitností v Liptovskom Mikuláši.

Výhodou obchodovania cez www.antikliptov.com je, že každý u nás zaregistrovaný tovar je okamžite ponúknutý všetkým u nás registrovaným klientom (užívateľom), ktorých počet prevyšuje číslo 4700. Pričom neberieme do úvahy náhodných denných návštevníkov internetového obchodu Antikliptov.com. Za sprostredkovanie predaja si prevádzkovateľ účtuje 22% z vyplatenej sumy + poplatok 6,70 eur (1kus) za zaradenie predmetu do internetového obchodu ( ceny sú vrátane DPH).

Registrácia na kúpu, alebo predaj je cez internetovú stránku www.antikliptov.com veľmi jednoduchá, pričom bližšie informácie nájdete v návode. U klientov, ktorý nemajú pravidelný prístup k internetu urobí registráciu náš asistent prostredníctvom zaslania žiadosti o registráciu na email: registracia.antikliptov@gmail.com, prípadne nás môžete navštíviť osobne: Starožitnosti - Pavel Haluška, 1.mája 19, Liptovský Mikuláš.

1.1.
 1. Kupujúci vyplní registračný formulár a potvrdí registračný e-mail.
 2. Potvrdí objednávku tovaru, ktorý si vybral z našej ponuky na www.antikliptov.com
 3. Prevádzkovateľ antikliptov.com (Starožitnosti Haluška s.r.o.) Kupujúcemu potvrdí prijatie objednávky a zašle kupujúcemu proforma faktúru s informáciami týkajúcimi sa úhrady objednávky kupujúcim.
 4. Kupujúci uhradí objednávku podľa postupu uvedeného v Obchodných podmienkach
 5. Po potvrdení prijatia platby za objednávku prevádzkovateľom bankou je štandardná dodacia lehota do 2-5 pracovných dní.
 6. V prípade predĺženia dodacej lehoty vás budeme informovať.
 7. Tovar vám bude doručený našou zmluvnou kuriérskou spoločnosťou UPS a to na vami uvedenú adresu, s dátumom, kedy bude zásielka doručená.
 8. Budeme vás priebežne informovať emailom, poprípade telefonicky o priebehu vybavenia objednávky.
 9. V deň prevzatia objednávky kuriérom doručovateľskej služby UPS, vás budeme emailom informovať.
 10. Náš dopravca bude mať k dispozícii vaše tel. číslo pre prípad nezastihnutia na danej adrese.
 11. Predmet plnenia z dôvodov ležiacich na jeho strane (napr. zrušenie objednávky v prípade, keď je tovar už odoslaný; nie je aj napriek dohodnutému termínu prítomná kupujúcim určená osoba alebo nie je schopný uhradiť kúpnu cenu atď.), nesie kupujúci náklady na dopravu alebo náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške! Tovar musí byť vrátený v pôvodnom stave, nepoškodený ani nijakým iným spôsobom znehodnotený!
 12. Po prevzatí zásielky od kuriéra kupujúcim, budeme radi ak nám dáte spätnú väzbu e-mailom: antikliptov@gmail.com, alebo telefonicky: 0905 381 761. Ďakujeme
2.

Prevádzka internetového obchodu Antikliptov.com sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré zakladajú právne vzťahy medzi Starožitnosti – Pavel Haluška, so sídlom 1.mája v Liptovskom Mikuláši, Slovenská republika. IČO: 108572429, DIČ: 1021634801 (ďalej len "Prevádzkovateľ") a každou osobou, ktorá je kupujúcim alebo predávajúcim / ďalej len „ Užívatelia„ / tovaru a služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky Prevádzkovateľa www.antikliptov.com.

Prevádzkovateľ vydáva tieto Obchodné podmienky v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb,, Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „ Zmluva“ ) uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a právnickými a fyzickými osobami, ktoré využívajú služby Prevádzkovateľa v súlade so Zmluvou ( ďalej len „ Užívatelia“) a vzťahujú sa na všetky zmluvné vzťahy uzatvorené medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom. V prípade rozporu medzi ustanovením Zmluvy a Obchodných podmienok alebo odchýlnymi dojednaniami v Zmluve a Obchodných podmienkach majú prednosť dojednania uvedené v Zmluve.

Všetky výrazy používané alebo definované v Zmluve majú v týchto Obchodných podmienkach rovnaký význam.

Kontakt

Majiteľ a prevádzkovateľ internetový obchodu antikliptov.com

Starožitnosti Haluška s.r.o.

1.mája 19

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 51784122

DIČ: 2120783962

Tel: + 421 905 381 761

E-mail: antikliptov@antikliptov.com

E-mail: antiliptov@gmail.com

Web: www.antikliptov.com

 

Nie je plátca DPH

 

Asistent pre registráciu a admin e-shopu antikliptov.com

E-mail: registracia.antikliptov@gmail.com

2.6.

2.6.1. V prípade predaja predmetu cez www.antikliptov.com (Starožitnosti Haluška s.r.o.) kontaktuje asistent antikliptov.com (Starožitnosti Haluška s.r.o.) predávajúceho a dohodne s ním rezerváciu a spôsob prevzatia predmetu. Predávajúci je povinný doručiť predmet v pôvodnom stave do zberného miesta Antikliptov.com (Starožitnosti Haluška s.r.o., 1.mája 19, 031 01 Liptovský Mikuláš) do 7 dní, ak sa s prevádzkovateľom nedohodne inak. Predmet musí byť vhodne zabalený, aby sa doručením nepoškodil. Všetky náklady spojené s doručením a balením predmetu hradí predávajúci.

 

2.6.2. Po doručení predmetu predaja a obhliadnutí pracovníkom Starožitnosti Haluška s.r.o. zasiela prevádzkovateľ predávajúcemu emailom, alebo poštou Potvrdenie o prevzatí, prípadne osobné prevzatie predávaného predmetu za účelom predania kupujúcemu je doložené preberacím protokolom.

 

2.6.3. Po uskutočnení predaja podľa obchodných podmienok Antikliptov.com (Starožitnosti Haluška s.r.o.) a po uhradení fakturovanej čiastky zo strany kupujúceho na účet prevádzkovateľa, prevádzkovateľ prevedie platbu (podľa podmienok v potvrdení o prevzatí, resp. preberacom protokole) predávajúcemu na jeho účet, pričom sa uhrádzaná čiastka znižuje o sprostredkovateľskú províziu antikliptov.com (Starožitnosti Haluška s.r.o.), poprípade si môže predávajúci čiastku za predaný tovar zníženú o sprostredkovateľskú províziu prevziať osobne na predajni Starožitnosti Haluška s.r.o., 1.mája 19, 031 01 Liptovský Mikuláš.

2.1.

2.1.1. Prevádzkovateľ pri poskytovaní služieb podľa tejto Zmluvy pôsobí len ako sprostredkovateľ predaja alebo kúpi tovaru Užívateľom za podmienok stanovených v tejto Zmluve a Obchodných podmienkach.

 

2.1.2. Prevádzkovateľ nesie zodpovednosť za kvalitu, bezpečnosť či legálnosť tovaru alebo služieb ponúkaných a predávaných na antikliptov.com len za tovar v jeho výlučnom vlastníctve predávaný prostredníctvom Starožitnosti Haluška s.r.o., rovnako ako aj za pravdivosť a úplnosť popisu tohto tovaru.

 

2.1.3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za to, či Účastník - Predávajúci má alebo nemá oprávnenie alebo schopnosť kúpovať-predávať predmet obchodu. Podobne nemá zodpovednosť za to, či kupujúci, ktorý kúpu predmetu Zmluvy potvrdí, je či nie je schopný zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú cenu, alebo či tuto cenu zaplatí. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za pravdivosť a úplnosť údajov tykajúcich sa na tovar ponúkaný Užívateľom, predovšetkým údajov tykajúcich sa, pôvodu, akosti, úžitkových vlastností a chýb ponúkaného tovaru. Prevádzkovateľ sa snaží v rozsahu svojej pôsobnosti overovať údaje o tovare, ako aj akosť a úžítkové vlastnosti tovaru a uskutočňovať potrebné kroky za účelom obmedzenia nezákonného jednania a rovnako tak jednať v rozpore s touto Zmluvou a Obchodnými podmienkami. Prevádzkovateľ však nezodpovedá za správnosť identifikačných údajov Užívateľa.

 

2.1.4. Prevádzkovateľ antikliptov.com je sprostredkovateľom, ktorý vytvára podmienky pre vznik zmluvných vzťahov, v tomto prípade vzťahov kúpno-predajných. V prípade komisionálneho predaja, ktorý sa uskutočňuje na základe zmluvy o komisionálnom predaji na neho neprechádza vlastníctvo predmetu a tiež ani nebezpečie škody na tovare alebo nebezpečie jeho náhodného poškodenia.

 

2.1.5. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škody spôsobené tým, že nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to z akéhokoľvek dôvodu.

 

2.1.6. Záujem Prevádzkovateľa je poskytovať všetky služby a funkcie Antikliptov.com v maximálnej možnej kvalite a úrovni. Prevádzkovateľ však neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia internetového obchodu antikliptov.com. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za autentičnosť farieb a tvarovú presnosť vyobrazeného tovaru v ponuke internetového obchodu antikliptov.com.

 

2.1.7. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škody spôsobené chybami tovaru predaného prostredníctvom antikliptov.com. Nároky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú jedným Užívateľom druhému môžu Užívatelia uplatniť len medzi sebou. Nároky z chýb tovaru predaného prostredníctvom webových stránok www.antikliptov.com nie je možné uplatňovať prostredníctvom Prevádzkovateľa alebo voči Prevádzkovateľovi.

 

2.1.8. Prevádzkovateľ poskytuje elektronický internetový obchod antikliptov a jeho služby bez akéhokoľvek nároku Užívateľov voči Prevádzkovateľovi z vád tovaru. Všetky vyslovené či zamlčané predpokladané záruky zo strany Prevádzkovateľa sú týmto vylúčené. Všetky reklamácie a záruky riešia a uplatňujú Kupujúci u Predávajúcich.

 

2.1.9. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť bez udania dôvodu registráciu nového užívateľa, neprijať predmet do ponuky, poprípade má právo vyradiť predmet z ponuky.

 

2.1.10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na ukončenie možnosti využívať služby internetový obchodu antikliptov.com tomu užívateľovi, ktorý hrubo porušil Obchodné podmienky. Za hrubé porušenie Obchodných podmienok sa považuje napríklad opakované stornovanie objednávok.

 

2.1.11. Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.antikliptov.com.

 

2.1.12. Prevedením úkonu vyjadruje užívateľ súhlas so všetkými ustanoveniami Obchodných podmienok platných v dobe tohto úkonu. Úkonom sa rozumie všetká vyvíjaná činnosť užívateľa na serveri antikliptov.com. Tieto ustanovenia sú pre užívateľa záväzné.

 

2.1.13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok a ich súčastí, formou dodatku priloženého k obchodným podmienkam na antikliptov.com. Dodatok musí byť umiestnený na antikliptov.com na viditeľnom mieste v blízkosti obchodných podmienok.

 

2.1.14. E-mailová adresa prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorej užívatelia s prevádzkovateľom komunikujú ohľadom kúpy, predaja a oceňovania starožitností a výtvarných diel je: antikliptov@antikliptov.com. E-mailová adresa určená pre komunikáciu týkajúcu sa registrácie v internetovom obchode je antikliptov@antikliptov.com, alebo antikliptov@gmail.com.

 

2.1.15. Pokiaľ užívateľ nesúhlasí so zasielaním emailových noviniek antikliptov.com, nech zašle spätne email s predmetom "NEZASIELAŤ" na email prevádzkovateľa: antikliptov@antikliptov.com, alebo tak môže urobiť priamo v nastaveniach užívateľa.

 

2.1.16. Pokiaľ užívateľ nesúhlasí s Obchodnými podmienkami internetový obchodu antikliptov.com, nesmie služby tohto servera používať.

2.3.

2.3.1. Predávajúcim sa môžu stať všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú podľa platných zákonov SR oprávnene uzatvárať kúpne zmluvy a ktoré dovŕšili vek 18 rokov.

 

2.3.2. Podklady pre ocenenie položky našim odborným znalcom na starožitnosti a výtvarné umenie musia obsahovať údaje ako je názov autora, názov diela, rok, značenie, rozmery, technika (ak ide o kombinovanú techniku uviesť bližší popis napr. olej kombinovaný temperou) a fotografiu vo formáte jpg a veľkosti max. 800 kb.

 

2.3.3. V prípade, že predávajúci nemá možnosť zaslať digitálnu fotografiu e-mailom môže zriadiť digitálnu fotografiu mobilným telefónom a zaslať ju formou MMS správy. V MMS správe je potrebné uviesť popis tovaru, vašu požadovanú cenu daného tovaru a mesto kde sa daný tovar nachádza. Následne tuto MMS správu s priloženou fotografiou a popisom je potrebné zaslať na tel. číslo 0905 381 761 ( Len v prípade, že náš znalec o daný tovar prejaví bližší záujem, bude predávajúceho spätne kontaktovať do 24 hodín na telefóne číslo odosielateľa MMS správy (Bude požadovať viac informácií o ponúkanom tovare).

 

2.3.4. Starožitnosti Haluška s.r.o. (majiteľ a prevádzkovateľ internetového obchodu www.antikliptov.com) si za sprostredkovanie predaja účtuje 22 % z predajnej ceny + poplatok 7 eur/1kus za zaradenie predmetu do internetového obchodu AntikLiptov, pred prípočítaním nákladov na dopravu (viď cenník), ktorú hradí predávajúci, pričom predaj sa uskutočňuje na základe zmluvy o komisionálnom predaji. Je teda v záujme predávajúceho, aby pri určovaní predajnej ceny predmetu bral do úvahy aj tento aspekt.

 

2.3.5. Zaslaním predmetu na ocenenie predávajúci ručí za to, že popis tovaru aj fotografia zodpovedá skutočnosti.

 

2.3.6. Predávajúci na seba berie ručiteľský záväzok k náhrade škody a vzniknutých nákladov, ktorá bude prípadne uplatňovaná prevádzkovateľom a ktorá by mala pôvod v nesprávnom, nepravdivom či neúplnom poskytnutí informácií o tovare predávajúcim.

 

2.3.7. Užívateľ – Predávajúci, svojou registráciou na www.antikliptov.com a ponúknutím predmetu k predaju, čiže vložením predmetu zmluvy do predaja, potvrdzuje platnosť Zmluvy o obstaraní predaja.

2.2.

2.2.1. Uzatvorenie Zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom je nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby Užívatelia mohli prostredníctvom webových stránok Prevádzkovateľa antikliptov.com ponúkať, predávať a kupovať tovar a využívať ďalšie služby poskytované Prevádzkovateľom. Od okamihu uzatvorenia Zmluvy je Užívateľ oprávnený využívať služby poskytované Prevádzkovateľom a v stanovených prípadoch platiť za ich poskytovanie odmenu stanovenú v platnom cenníku Prevádzkovateľa.

2.2.2. Podmienkou pre využívanie služieb Prevádzkovateľa je registrácia Užívateľa na webových stránkach antikliptov.com. Registrácia sa uskutočňuje vyplnením a odoslaním registračného formulára Užívateľom, ktorý sa nachádza na webových stránkach antikliptov.com, a súhlasom s Obchodnými podmienkami Prevádzkovateľa. Odoslanie registračného formulára a vyjadrenie súhlasu s Obchodnými podmienkami Užívateľom je považované za návrh Užívateľa na uzatvorenie Zmluvy. Okamžite po prijatí vyplneného registračného formulára prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailovej správy novému užívateľovi prideľuje a oznamuje číslo užívateľa. Text tejto správy ďalej obsahuje prihlasovacie údaje užívateľa a žiadosť, aby užívateľ potvrdil funkčnosť spojenia, a to odkliknutím podčiarknutého aktívneho odkazu na konci e-mailovej správy. Zmluva je uzatvorená prijatím návrhu Užívateľa Prevádzkovateľom, t.j. Potvrdením registrácie Užívateľa. Na uzatvorenie Zmluvy nie je právny nárok. Registrácia Užívateľa je dobrovoľná.

2.2.3. Plátnu registráciu a uzatvorenie Zmluvy potvrdí Prevádzkovateľ e- mailom na adresu uvedenú pri registrácií. Iba overený Užívateľ je oprávnený k účasti na internetovom obchode, ak Prevádzkovateľ neurčí inak. Užívateľ sa nesmie zúčastniť obchodovania v systéme Antikliptov.com, pokiaľ pri registrácii uviedol nepravdivé, alebo skreslené údaje.

2.2.4. K registrácií sú oprávnené len fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktorých spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená a právnické osoby, na ktorých majetok nebol vyhlásený konkurz, nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo ktoré nie sú v likvidácií. Registráciu právnickej osoby môže uskutočniť iba osoba oprávnená vystupovať a konať v jej mene.

2.2.5. Každý Užívateľ je povinný pri registrácii vyplniť v registračnom formulári úplné a pravdivé nasledujúce identifikačné údaje: v prípade fyzickej osoby meno a priezvisko, pohlavie, adresu trvalého bydliska (miesto podnikania) sídla fyzickej osoby – podnikateľa (skutočnú adresu, nie P. O. BOX), telefón, e-mailovú adresu, užívateľské meno a heslo, poprípade tiež identifikačné číslo a DIČ a udaj o platcovi DPH. V prípade právnickej osoby budú zadané tieto identifikačné údaje: obchodná firma ( názov právnickej osoby, adresa sídla / miesto podnikania právnickej osoby ( skutočná adresa, nie P.O. BOX), telefón, e-mailovú adresu, meno a priezvisko osoby (osôb) oprávnenej jednať za spoločnosť, užívateľské meno a heslo, identifikačné číslo a DIČ a udaj o platcovi DPH.

2.2.6. V prípade akejkoľvek zmeny údajov je Užívateľ povinný bez zbytočného odkladu písomné alebo prostredníctvom e-mailovej pošty oznámiť Prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu údajov vyplnených pri registrácií, vstup do likvidácie, vyhlásenie konkurzu, podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo akúkoľvek ďalšiu skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na schopnosť Užívateľa plniť záväzky zo Zmluvy. Užívateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov, ktoré uviedol pri vyplňovaní registračného formulára. V prípade porušenia informačných povinnosti zodpovedá Užívateľ za škodu tým spôsobenú podľa všeobecných záväzných právnych predpisov.

2.2.7. Užívateľ súhlasí s tým, že všetky oznámenia mu budú posielané písomne alebo prostredníctvom e-mailovej pošty na poštovú alebo e-mailovú adresu uvedenú pri registrácií. Prevádzkovateľ nezodpovedá za následky spojené s nedoručeným oznámením na adresu uvedenú Užívateľom uvedenú z dôvodu, že taká adresa nie je v prevádzke, nie je Užívateľom používaná alebo Užívateľ sa na takej adrese nezdržuje.

2.2.8. Pri registrácií si Užívateľ zvolí svoje užívateľské meno a heslo. Užívateľské meno sa nesmie skladať z e-mailovej alebo webovej adresy, nesmie porušovať práva tretích osôb, najmä práv na ochranu mena, firmy alebo práva k ochrannej známke a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Užívateľ je povinný udržovať svoje užívateľské heslo v tajnosti. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek zneužitie hesla treťou osobou. V prípade zneužitia svojho hesla sa užívateľ zaväzuje informovať o tejto skutočnosti prevádzkovateľa.

2.2.9. Po uzatvorení Zmluvy zriadi Prevádzkovateľ Užívateľovi užívateľský účet, ktorý umožní Užívateľovi používať webovú stránku a ďalšie služby Prevádzkovateľa. Užívateľský účet je neprevoditeľný na tretiu osobu. Pokiaľ je uskutočnený úkon z užívateľského účtu, platí, že úkon uskutočnil Užívateľ. Užívateľ je oprávnený vlastniť viac než jeden užívateľský účet, pokiaľ patrí medzi dôveryhodných užívateľov.

2.2.10. Užívatelia majú prístup k svojím údajom a môžu ich na webových stránkach Prevádzkovateľa zmeniť. Užívateľ má právo svoju registráciu zrušiť, ak nemá v danom okamžiku žiadne záväzky vyplývajúce z uzavretých obchodov v rámci systému Antikliptov.com.

2.2.11. Každý zaregistrovaný užívateľ potvrdzuje svojou registráciou súhlas so zasielaním informačného newslatteru o nových pridaných tovaroch na www.antikliptov.com, o aktuálnych akciách a o novinkách antikliptov.com. Newslatter bude zasielaný užívateľovi maximálne jeden - dva krát do mesiaca. Zasielanie newslatteru môže užívateľ kedykoľvek zrušiť v jeho užívateľských nastaveniach.

2.2.12. Vyplnením registračného formulára užívateľ vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s Obchodnými podmienkami.

2.4.

2.4.1. Predávajúci je zodpovedný za pravdivosť a úplnosť svojho prehlásenia. V prípade ponuky alebo predaja tovaru porušujúcich zákony Slovenskej republiky sa Predávajúci vystavuje riziku trestného činu. V tomto prípade prevedie Prevádzkovateľ nutné opatrenia a podá podnet k trestnému stíhaniu orgánom činným v trestnom konaní.

2.4.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup Užívateľom do systému, ktorí porušia podmienky ustanovené v tejto Zmluve alebo v týchto Obchodných podmienkach.

2.4.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pripojiť na záver odoslaných e-mailových správ odkazy vo forme URL sprevádzané reklamnými sloganmi.

2.4.4. Užívateľ predovšetkým nesmie:

c) používať užívateľský účet v rozpore s touto Zmluvou alebo Obchodnými podmienkami, t.j. napr. zasielať nevyžiadané správy alebo ponuky;
d) prezradiť svoje heslo iným osobám. V prípade porušenia tejto povinnosti je Užívateľ zodpovedný za škodu, ktorá mu tým vznikla;
e) pri registrácii zadať nepravdivé či neúplné údaje alebo nefunkčný e-mail;
f) využívať akokoľvek skryté chyby v systému a poškodzovať tým Prevádzkovateľa. Pokiaľ užívateľ zistí chybu v systéme, ktorá by mohla poškodiť systém alebo Prevádzkovateľa, je povinný tuto chybu nahlásiť povereným administrátorom antikliptov.com, ktorými je: Pavel Haluška.

g) používať v textových ponukách vulgárne, urážlivé alebo inak nevhodné výrazy alebo výrazy, ktorých použitie by bolo so všeobecnými záväznými predpismi SR.
h) používať akékoľvek automatické scripty vytvorené mimo systému Antikliptov.com, ako statické, tak aj aktívne;

i) ponúkať a predávať tovar, ktorého ponuka a predaj je v rozpore s dobrými mravmi a všeobecne záväznými predpismi SR a tiež tovar, ktorý nespĺňa jednu či viac z týchto podmienok:

 • predmety, ktoré boli navrhnuté za kultúrnu pamiatku, národnú kultúrnu pamiatku a pod., nie sú v oznámení o aukcií vhodne označené a nepodliehajú zvláštnemu režimu podľa zákona číslo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení.
 • neoriginálne predmety (falzifikáty), t.j. predmety označené tak, že môžu byť pre Užívateľa - kupujúceho zavadzajúce svojím pôvodom, množstvom, kvalitou, zložením, funkčnosťou, použitím, príslušenstvom alebo zatajením iných dôležitých znakov tovaru alebo služieb, pričom ich použitie môže viesť k vystaveniu Užívateľa nebezpečenstvu,
 • tovar, ktorý bol ukradnutý, ktorý pochádza z trestnej činnosti alebo jeho predajom je porušený zákon,
 • predmety alebo texty vyzývajúce k šíreniu nenávisti, rasizmu, xenofóbie alebo medzinárodných konfliktov,
 • predmety alebo materiály poškodzujúce osoby alebo skupiny osôb,
 • hudba a ostatný tovar porušujúci autorské práva a práva s tým súvisiace
2.8.

2.8.1. K asistovanému predaju dochádza v prípade, keď je presun tovaru medzi predávajúcim a prevádzkovateľom neprimerane zložitý alebo nákladný. Odoslanie alebo predanie tovaru kupujúcemu potom zaisťuje predávajúci sám.

 

2.8.2. Keď kupujúci v systéme Antikliptov.com (Starožitnosti Haluška s.r.o.) potvrdí nákup, dostane e-mailovú správu s rekapituláciou svojho nákupu a informáciu, že najneskôr do dvoch pracovných dní bude kontaktovaný pracovníkom Antikliptov.com, a to telefonicky alebo e-mailom podľa kontaktov uvedených kupujúcim v registračnom formulári. Výsledkom jednania pracovníka Antikliptov.com (Starožitnosti Haluška s.r.o.) s kupujúcim je dohoda o spôsobe úhrady tovaru na účet prevádzkovateľa, kde platba zotrvá do tej doby, až kupujúci riadne prevezme tovar od predávajúceho.

 

2.8.3. Kupujúci je povinný najneskôr do nasledujúcich dvoch pracovných dní od doručenia zásielky a prevzatia tovaru od kuriéra doručovateľskej služby UPS, informovať o tejto skutočnosti prevádzkovateľa, a to telefonicky na čísle +421 905 381 761, alebo zaslaním e-mailu na adresu antikliptov@gmail.com, poprípade osobne.

3.

Pre on-line nakupovanie body 3.1, 3.2., 3.3.

2.5.

2.5.1. Hlavným cieľom elektronického predaja je nájsť Kupujúceho ochotného zaplatiť stanovenú cenu za tovar ponúkaný Predávajúcim, a to za podmienok uvedených v Zmluve a týchto Obchodných podmienkach.

2.5.2. Internetový predaj tovaru je verejný. Kúpy-predaja sa môžu zúčastniť všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú podľa všeobecných záväzných predpisov Slovenskej republiky oprávnené uzatvárať kúpne zmluvy s výnimkou osôb, ktoré boli dočasné či trvale vylúčené rozhodnutím Prevádzkovateľa z účasti kúpy-predaja tovaru. Prevádzkovateľ má právo podľa svojho uváženia odmietnuť účasť na kúpe-predaji tovaru akejkoľvek osobe.

2.5.3. Užívatelia sú povinní riadiť sa Zmluvou a Obchodnými podmienkami a pokynmi ako aj rozhodnutím Prevádzkovateľa.

2.5.4. Pred otvorením kúpy-predaja je Užívateľ povinný sa zaregistrovať a oznámiť Prevádzkovateľovi svoju pravú totožnosť. Pokiaľ je účastník právnická osoba, vzťahuje sa táto povinnosť na osobu oprávnenú za ňu konať. Vzhľadom k tomu, že jednoznačná identifikácia osôb na internete je náročná, nezaručuje Prevádzkovateľ identitu jej jednotlivých účastníkov.

2.5.5. Predmet ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu Antikliptov.com Predávajúcim, ktorý uvedie presné označenie predmetu, prípadne i jeho príslušenstvá, práva a záväzky vzťahujúcich sa na predávaný predmet a s nim spojených, pokiaľ podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predávaného predmetu, popis stavu, v ktorom sa predávaný predmet nachádza, a jeho cenu podľa vlastného uváženia. Predávajúci nesie plnú zodpovednosť za to, že predmet predaja spĺňa dohodnuté právne i kvalitatívne predpoklady a že údaje uvedené o ňom sú pravdivé.

2.5.6. Predávajúci umiestni ponuku tovaru na www.antikliptov.com za účelom uskutočnenia predaja, čím potvrdzuje záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na tento tovar.

2.5.7. Kúpna zmluva je uzatvorená medzi Užívateľom- Predávajúcim a Užívateľom – Kupujúcim okamihom potvrdenia tlačidlom ,,Kupujem,, Kupujúcim. Kupujúci je povinný tovar od Predávajúceho odkúpiť za dohodnutých podmienok; Predávajúci je povinný Kupujúcemu tovar za stanovenú cenu predať. Predávajúci nie je povinný odovzdať tovar skôr, ako je zaplatená kúpna cena.

2.5.8. Kupujúci nadobúda vlastnícke pravo okamihom prevzatia tovaru. S prechodom vlastníckeho pravá k predmetu kúpy-predaja prechádzajú na Kupujúceho i práva a povinnosti spojené s vlastníctvom predmetu predaja.

2.5.9. Prijatím návrhu označeného ,,Rezervované,, Užívateľom predaj daného tovaru končí. Predávajúci a Kupujúci sú zaviazaní sa kontaktovať najneskôr do 7 dní od skončenia od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Pokiaľ Kupujúci Predávajúceho do 7 dni od uzatvorenia kúpnej zmluvy nekontaktuje, potom je Predávajúci opravený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Primerane sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.

2.5.10. Informácie o obchodných podmienkach a návode na kúpu-predaj predmetov sú verejnosti k dispozícii bez registrácie na internetovej stránke www.antikliptov.com.

3.1.

Objednávku je možné uskutočniť týmito spôsobmi:
On-line: zaregistrovaním sa v e-shope Antikliptov.com a následným objednaním
E-mailom: poslaní objednávky na mail antikliptov@gmail.com

Telefonicky na tel. čísle: 0905 381 761
Prevádzková doba: pondelok - piatok 10:00 - 18:00 hod, Obedňajšia prestávka: 12:00 – 13:00 Sobota: 09:00 – 12:00
Kontaktná osoba (majiteľ): Pavel Haluška - 0905 381 761

Ceny uvedené na www.antikliptov.com ( Starožitnosti - Pavel Haluška) sú vrátane DPH.

Na už zľavnenom tovare si kupujúci nemôže uplatniť nárok na ďalšiu zľavu.

1. VOĽNÝ PREDAJ

Pokiaľ ste už registrovaný, položky označené ako VOĽNÝ PREDAJ môžete kúpiť okamžite. Platí časová priorita - "kto skôr príde, ten položku získa".

2. KUPUJEM

Pre zakúpenie položky musíte odkliknúť tlačítko KUPUJEM , ak nie ste prihlásení, systém Vás vyzve k prihláseniu. Následne je potrebné do príslušných koloniek vyplniť vaše užívateľské meno a heslo. Pokiaľ ešte nie ste registrovaný, je potrebné sa zaregistrovať. Kliknutím na tlačítko KUPUJEM zadávate pokyn systému, aby položku rezervoval vo váš prospech. Každé kliknutie na tlačítko KUPUJEM je podmienené potvrdením tohoto úkonu záväzným potvrdením kúpy. Zároveň sa zaväzujete uhradiť jej cenu.

3. REZERVOVANÉ

Ak kupujúci odklikne tlačítko KUPUJEM, systém položku označí ikonkou REZERVOVANÉ. Položka je takto značená do doby, kým je obchod uzavretý. Pokiaľ sa z akéhokoľvek dôvodu predaj neuskutočnil, ikonka REZERVOVANÉ je zrušená a položka zostáva ďalej v ponuke voľného predaja.

4. PREDANÉ

Pokiaľ je obchod uzavretý, je položka ešte niekoľko dní vystavená v internetovom obchode a označená ikonkou PREDANÉ. Už ju nie je možné kúpiť.

5. NOVÉ

Položky, ktoré sú vystavené v ponuke Antikliptov.com ešte len 2. týždňe, sú označené ikonkou NOVÉ.

3.1.1.
 • Priebeh jednotlivých obchodov je vždy volený tak, aby bol bezpečný, chránený proti nepoctivému konaniu, pohodlný pre predávajúceho i kupujúceho.

 

 • Podmienky jednotlivých obchodov sa môžu veľmi líšiť ako z hľadiska rozmernosti, váhy, krehkosti alebo ceny tovaru, tak i z hľadiska vzdialenosti medzi predajcom, kupcom a kanceláriou antikliptov.com (Starožitnosti Haluška s.r.o.). Pracovníci antikliptov.com (Starožitnosti Haluška s.r.o.) však kupujúcim i predávajúcim vždy dohodnú najpohodlnejší a najbezpečnejší spôsob platby a dodania tovaru.

a) BANKOVÝ PREVOD - Antikliptov.com (Starožitnosti Haluška s.r.o.)

Cenu za tovar Antikliptov.com (Starožitnosti Haluška s.r.o.) môžete uhradiť prevodom peňazí na účet prevádzkovateľa Starožitnosti Haluška s.r.o.:

Informácie o účte:

Názov banky:

UNICREDIT BANK SLOVAKIA, A.S

Názov konta:

Starožitnosti Haluška s.r.o.

Číslo konta:

 SK1511110000001509104018

Variabilný symbol:

Vaše užívateľské číslo (ID)

Detail platby:

názov tovaru, číslo položky

IBAN CODE:

SK1511110000001509104018

SWIFT CODE:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Variabilný symbol: -

Špecifický symbol: číslo kupovanej položky

Údaje ako variabilný a špecifický symbol Vám vždy vopred oznámi pracovník Antikliptov.com telefonicky, alebo emailom.

Pri prevode platby zo zahraničia hradí všetky transakčné poplatky kupujúci.

Platba musí byť uskutočnená najneskôr do 10 dní od dňa predaja! Zakúpené predmety budú vydané hneď po zaplatení. Kupujúci dostane "potvrdenie o zaplatení ". Možnosť zaslania diel na miesto určenia kuriérom na náklady kupujúceho.

b) PLATBA V HOTOVOSTI

Cenu za tovar môžete uhradiť v hotovosti na adrese prevádzkovateľa antikliptov.com (Starožitnosti Haluška s.r.o.):

Starožitnosti Haluška s.r.o.

Adresa: 1.mája 19, Liptovský Mikuláš

K hotovostnej platbe musíte vedieť svoje číslo užívateľa a číslo kupovanej položky (číslo objednávky).

2.7.

2.7.1. Kupujúci okamžikom stlačenia potvrdzujúceho tlačítka KUPUJEM akceptuje podmienky kúpnej zmluvy a je povinný tovar od predávajúceho za dohodnutých podmienok odkúpiť. Na jeho email uvedený pri registrácii mu bude zaslaná informácia o zaregistrovaní obchodu. Asistenti internetového obchodu Antikliptov.com kontaktujú kupujúceho do 2. pracovných dní telefonicky alebo emailom, aby obchod potvrdili a dohodli sa na ďalších podmienkach platby a doručenia tovaru.

2.7.2. Vlastnícke právo k predmetu prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu prevzatia predmetu.

KUPUJÚCI

2.7.3. Rezervovanie predmetu odoslaním KÚPIŤ je záväzné. Akonáhle kupujúci v systéme potvrdí nákup, dostane e-mailovú správu s rekapituláciou svojho nákupu a informáciu, že najneskôr do dvoch pracovných dní bude kontaktovaný asistentom Antikliptov.com (Starožitnosti - Pavel Haluška), a to telefonicky, alebo e-mailom podľa kontaktov uvedených kupujúcim v registračnom formulári. Výsledkom tohto jednania je potvrdenie obchodu a dohoda o spôsobe platby a prevzatí tovaru.

2.7.4. Po potvrdení obchodu zasiela prevádzkovateľ kupujúcemu e-mailom, alebo poštou proformu faktúru na celkovú čiastku. Celková cena zahrňuje cenu za všetky zakúpené predmety. Údaje na proforme faktúre slúžia k uskutočneniu platby za zakúpený(é) predmet(y). Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru.

2.7.5. Kupujúci fakturovanú čiastku uhradí prevodom na účet, alebo v hotovosti, resp. po dohode s prevádzkovateľom zvolí inú formu platby. Po obdržaní platby na účet prevádzkovateľa zasiela prevádzkovateľ zakúpený predmet na adresu kupujúceho. Po dohode kupujúceho s prevádzkovateľom, kupujúci môže udať inú adresu, než adresu uvedenú v registrácii. Originál faktúry kupujúci dostane poštou spolu so zakúpeným predmetom.

2.7.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo účtovať vo faktúre náklady spojené s balením predmetu, náklady spojené s prepravou predmetu na adresu kupujúceho.

2.7.7. V situácii, keď je presun tovaru medzi predávajúcim a prevádzkovateľom neprimerane zložitý, alebo nákladný a po dohode s prevádzkovateľom a súhlase oboch strán, môže dôjsť k tzv. asistovanému predaju – odoslanie, alebo predanie predmetu potom zaisťuje predávajúci sám.

3.2.

Vo všetkých prípadoch je spôsob doručenia tovaru vecou dohody medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.

Medzi možnosti doručenia patrí:

 • doručenie kuriérom UPS - pri každom tovare je pevne stanovená výška nákladov na dopravu v rámci SR ( 1.varianta je 5 eur, 2.varianta je 10 eur, 3.varianta 20 eur v rámci SR, 4.varianta 40 eur)
 • po dohode s prevádzkovateľom si predmet môžete vyzdvihnúť aj osobne na adrese prevádzkovateľa

Pri zvolení kuriérskej služby bude objednávka vybavená a doručená vrámci Slovenska do 2-5 pracovných dní odo dňa prijatia platby za objednávku na účet prevádzkovateľa. Kupujúci si môže zvoliť inú dopravnú spoločnosť podľa vlastného uváženia. Náklady spojené s doručením zásielky hradí kupujúci. Výška nákladov sa prepočíta individuálne pre každého zákazníka, podľa celkovej hmotnosti tovaru, rozmerov balíka, miesta určenia a spôsobu prepravy. Cenu doručenia kuriérom Vám vždy vopred oznámi prevádzkovateľ. V prípade vyskytnutia problému s doručením predmetu, Vás bude kontaktovať asistent Antikliptov.com (Starožitnosti Haluška s.r.o.) emailom, alebo telefonicky.

Prevzatie tovaru od kuriéra doručovateľskej služby

Kupujúci je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar, alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky na mieste vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí prepravca a ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa typu prepravy zvolenej v kúpnej zmluve kupujúcim.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovateľom, poškodenie zavinené doručovateľom - v takomto prípade odporúčame neprevziať zásielku.

V cene za dopravu je započítaná len preprava tovaru. Vynáška a manipulácia s dodaním tovarom mimo prepravujúceho vozidlav cene prepravy nie je započítaná. Vynášku tovaru a manipuláciu s tovarom mimo prepravujúceho vozidla, si kupujúci zabezpečuje sám na vlastné náklady.

 

Rozvoz tovaru zabezpečujeme prostredníctvom prepravných spoločností. V prípade, že si odvoz tovaru zabezpečí odberateľ, neberie Predávajúci na zreteľ žiadne reklamácie spôsobené pri preprave tovaru.

4.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že všetky osobné údaje poskytnuté užívateľovi internetový obchodu Antikliptov.com (Starožitnosti Haluška s.r.o.), bude používať len k účelom, ktoré súvisia so službami tohoto internetového obchodu.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať osobné údaje registrovaných užívateľov internetový obchodu antikliptov.com (Starožitnosti Haluška s.r.o.) tretej osobe s výnimkou prípadov, keď je tak určené zákonom. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na poskytnutie údajov o predávajúcim či kupujúcim nutných pre realizáciu predaja protistrane, a to po potvrdení nákupu.
 • Vyplnením registračného formulára či potvrdením objednávky dáva užívateľ prevádzkovateľovi súhlas k zhromažďovaniu a k zabezpečnému archivovaniu údajov o jeho obchodoch na serveri www.antikliptov.com.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa treťou osobou, pokiaľ bolo spôsobené nelegálnym preniknutím do systému Antikliptov.com, alebo pokiaľ užívateľ oznámil svoje užívateľské meno alebo užívateľské heslo tretej osobe, alebo tretej osobe umožnil prístup k týmto údajom.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOTREBITEĽA

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, IČO, DIČ, DIČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s Vami. Umožnia nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa. Údaje môže objednávateľ podľa aktuálneho stavu zmeniť po prihlásení.

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky Objednávateľ, poskytuje prevádzkovateľovi jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie). V žiadnom prípade sa prevádzkovateľ nedozvie žiadne ďalšie informácie, ako prihlasovacie údaje alebo zostatok na účte objednávateľa.

Pokiaľ bude chcieť objednávateľ registráciu zrušiť, kontaktuje prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu na: registracia.antikliptov@gmail.com. Registrácia bude zrušená.

Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení. Využívaním internetového obchodu www.antikliptov.com objednávateľ súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

5.

Každý zaregistrovaný užívateľ potvrdzuje súhlas so zasielaním informačného newslatteru o nových pridaných tovaroch na www.antikliptov.com, o aktuálnych akciách a o novinkách antikliptov.com. Newslatter bude zasielaný užívateľovi maximálne jeden až dva krát do mesiaca.

Pri registrácii v internetovom obchode je štandardne nastavená naša služba - novinky mailom na stav aktívna.
V prípade že ponecháte pri registrácií zaškrknuté políčko "Info mail", bude Vaša mailová adresa automaticky pridaná do zoznamu mailových adries na ktoré budú od nás posielané novinky mailom. V tomto prípade sa nebude nami zaslaná mailová správa brať ako nevyžiadaná pošta.
V prípade že nechcete od nás dostávať novinky, akcie, informácie a pod. formou mailu, je nutné túto službu vypnúť nasledovným spôsobom. Pri prihlásení do internetového obchodu, v časti "moje údaje" je možnosť túto službu vypnúť tak, že políčko "Info email" nebude zaškrtnuté, v tomto prípade bude vaša mailová adresa automaticky odobratá zo zoznamu mailových adries pre posielanie noviniek mailom, a mailové novinky Vám od nás nebudú posielané. V prípade že sa rozhodnete znovu aktivovať službu novinky mailom, pri prihlásení do internetového obchodu v časti "moje údaje" je treba políčko "Info mail" znova zaškrknúť, Vaša mailová adresa bude znova automaticky pridaná do databázy mailov na ktoré Vám od nás budú odosielané novinky mailom.

Druhá možnosť ako využiť našu službu novinky mailom, je na úvodnej stránke internetového obchodu v časti "novinky mailom", kde sa môžete automaticky zaregistrovať pre dostávanie noviniek mailom na Vašu mailovú adresu a nemusíte byť zaregistrovaný v internetovom obchode.
Po pridaní Vášho mailu, Vám bude na Váš mail poslaná správa o Vašej registrácií ktorú je treba v tomto maily potvrdiť. Potvrdením tohto mailu bude Vaša mailová adresa priradená do databázy mailov na ktoré budeme posielať novinky, akcie, oznamy a pod., takto poslaná správa od nás sa neberie ako nevyžiadaná pošta.

Po obdržaní mailu s novinkami, akciami a pod. je vždy v spodnej časti link, kde môžete uvedenú službu zasielania noviniek deaktivovať, a Vaša mailová adresa bude automaticky vyradená z databázy mailov.

6.

Kupujúci aj predávajúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami účinnými v momente odoslania svojej objednávky, uzatvorením kúpnej zmluvy, či zmluvy o komisionálnom predaji. Kupujúci i predávajúci má možnosť sa s nimi zoznámiť pred vlastným uskutočnením vzťahu a je na ne dostatočne vopred upozornený.

Na vzťahy neupravené medzi zmluvnými stranami týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Užívatelia súhlasia s tým, že všetky autorské pravá a pravá duševného a priemyselného vlastníctva súvisiace s poskytovaním služieb podľa tejto Zmluvy sú vlastníctvom Prevádzkovateľa.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obidve zmluvné strany.

7.

7.1.1. Obchodné podmienky sú súčasťou Zmluvy a tvoria časť jej obsahu.

7.1.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Obchodné podmienky jednostranne zmeniť a to ich zverejnením na www.antikliptov.com.

7.1.3.V prípade, že Užívateľ so zmenou Obchodných podmienok nesúhlasí, je oprávnený Zmluvu vypovedať do 14 dní od jej zverejnenia. Ak Užívateľ nevypovie Zmluvu v tejto lehote, považuje sa to, že súhlasí s touto zmenou Obchodných podmienok.

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 01.12.2011

poslať známemu

Vitajte

Neprehliadnite

Prejdi na videá
Registrácia a nákup na AntikLiptov
Registrácia a nákup na AntikLiptov
Ako predávať cez AntikLiptov?
Ako predávať cez AntikLiptov?
Automatické sledovanie obľúbených položiek
Automatické sledovanie obľúbených
položiek
Prehliadka po AntikLiptov bez registrácie
Prehliadka po AntikLiptov
bez registrácie